2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Hyde Park, London  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga

2014  |  Wellington Arch, W1  |  © J. R. Torga